දේශපාලන අස්ථාවරභාවය නිසා විදෙස් ආයෝජකයන් රු.මි. 14830ක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොලෙන් ඉවත්කර ගනී

<a href='http://www.slstory.com/?p=29364&preview=true'>දේශපාලන අස්ථාවරභාවය නිසා විදෙස් ආයෝජකයන් රු.මි. 14830ක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොලෙන් ඉවත්කර ගනී</a>

2018 ඔක්තෝබර් 23 සිට ඔක්තෝබර් 31 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රජයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජනවල විදේශීය හිමිකාරීත්වය රුපියල් බිලියන 10.97 කින් පහළ ගොස් ඇත.

2018 ඔක්තෝබර් 23 දින විදෙස් ආයෝජකයින් සතු රජයේ සුරැකුම්පත් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 232.1 ක් ලෙසින් සටහන වන අතර එය 2018 ඔකතෝබර් 31 වන විට රුපියල් බිලියන 221.13 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

මේ අතර 2018 වසරේ මේ දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රජයේ සුරැකුම්පත්වල කර තිබූ ආයෝජනවලින් රුපියල් බිලියන 100.8 ක ආයෝජන ඉවත් කර ගැනීමට විදෙස් ආයෝජකයින් විසින් කටයුතු කර තිබේ.

මීට අමතරව පසුගිය 2018 ඔක්තෝබර් 29 සිට නොවැම්බර් 02 දක්වා සතිය තුළ දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් රුපියල් බිලියන 3.86 ක ශුද්ධ විදේශ ගලා යාමක් වාර්තා වේ.

සතිය තුළ සමස්ත විදේශීය මිල දී ගැනීම් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 2.65 ක් ලෙසින් වාර්තා වන අතර එම කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රුපියල් බිලියන 6.51 ක විදේශීය විකුණුම් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වේ.

විදෙස් ආයෝජකයන් මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොලෙන් ඉවත් වීමට හේතුව ලෙස ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ වර්තමානයේ රට තුල ඇති වී තිබෙන දේශපාලන අස්තාවරත්වයයි.

More From the Web