රුපියල් 25ට වැඩි බස් ගාස්තු පමණක් සියයට 2කින් අඩු කෙරේ

රුපියල් 25ට වැඩි බස් ගාස්තු පමණක් සියයට 2කින් අඩු කෙරේ

බස් ගාස්තු 2%කින් අඩු කිරීමට බස් සංගම් ඊයේ (07දා) තීරණය කර තිබේ. මේ අනුව අද (08දා) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට මෙම ගාස්තු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

මෙම බස් ගාස්තු සංශෝධනය රුපියල් 25 වැනි හතර වැනි ගාස්තුවේ සිට ක්‍රියාමත්මකවීමට නියමිත මේ අනුව අවම ගාස්තුව, දෙවැනි ගාස්තුව හා තුන්වැනි ගාස්තුවේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවෙයි.

ආදළ බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව රුපියල් 25 ගාස්තුවේ සිට රුපියල් 50 දක්වා ගාස්තු රුපියලකින් අඩුවන අතර එතැන් පටන් රුපියල් සියය දක්වා ගාස්තු රුපියල් 02කින් අඩු කෙරේ.

 

More From the Web