අපි හැම දේ ගැනම විමසිල්ලෙන් – ඉන්දියාව අනතුරු ඇඟවයි

281
අපි හැම දේ ගැනම
Ads by AOL

අපි හැම දේ ගැනම විමසිල්ලෙන් සිටින බවත් වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී සිහි කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉන්දියාව ලංකාවට අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇත.

ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අරින්දම් භාගී ඉන්දීය මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ වරාය නගරයේ සියලු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සියුම්ව බලා සිටින බවකි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

විශේෂයෙන්ම කලාපයේ සාගර ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් වරාය නගරය හරහා මතුවීමට ඉඩ ඇති බවද හෙතෙමෙ සදහන් කොට තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply