අමතර ක්‍රීඩකයන් 50 දෙනෙකුට ක්‍රිකට් කොන්ත්‍රාත්තුව..

275
අමතර ක්‍රීඩකයන් 50
Ads by AOL

අමතර ක්‍රීඩකයන් 50 දෙනෙකුට ක්‍රිකට් කොන්ත්‍රාත්තුව..

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වාර්ෂික ගිවිසුමට මේ වන  විටත් ඇතුළත්ව සිටින ක්‍රීඩකයන් 24 දෙනාට අමතරව

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

තවත් ක්‍රීඩකයන් 50 කට වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීමට තීරණය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උසස් නිළධාරියෙකු පැවසීය.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය තුළ කිසිදු ක්‍රිකට් තරගයක් නොපැවැත්වීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින්

ශ්‍රී ලංකා ‘ඒ’ කණ්ඩායමේ  සහ ශ්‍රී ලංකා නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු  පනස්දෙනෙකුට කොන්ත්‍රාත්තුව දෙන බවත්

ක්‍රීඩාව ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත් එම නිලධාරියා පැවැසීය.

අමතර ක්‍රීඩකයන් 50 දෙනෙකුට ක්‍රිකට් කොන්ත්‍රාත්තුව..

සබැඳි : එංගලන්ත සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ ක්‍රීඩකයෝ එකඟ වෙති..

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply