අමෙරිකාවේ ෆෝට්‍රෙස් ‘යුගදනවි’ මදිවට ‘ලක්දනවි’ එක්කත් ගිවිසුමක

105
අමෙරිකාවේ ෆෝට්‍රෙස්
Ads by AOL

අමෙරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රෙස් සමාගම යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ 40%ක කොටස් මිලදී ගැනීමට සුදානමින් සිටින බවට පසුගියදා නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබිණ.

ඒ පිළිබද කැබිනට් පත්‍රිකාවක්ද මේ වනවිට ඉදිරිපත් කොට ඇත.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

එමෙන්ම මෙම අමෙරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රෙස් සමාග කෙරවළපිටියේ LNG විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යපෘතිය සඳහා ලක්දනවි සමාගම සමග අවබෝධතා ගිවිසුමට එළැඹි බවටද නිවේදනය කර තිබේ.

අමෙරිකාවේ ෆෝට්‍රෙස් යුගදනවි මදිවට ලක්දනවි එක්කත් ගිවිසුමක

සබැඳි: ත්‍රිකුණාමල වරාය ඇමරිකාවට – ඩොලර් මිලියන 3000යි?

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply