ආණ්ඩුවේ දත්ත පද්ධතියම ඊයේ රෑ බිඳ වැටිලා!

91
ආණ්ඩුවෙ දත්ත පද්ධතියම
Ads by AOL

ආණ්ඩුවේ දත්ත පද්ධතියම ඊයේ රෑ බිඳ වැටිලා!

ලංකා ගවර්මන්ට් ක්ලවුඩ් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ක්ලවුඩ් පද්ධතියේ රඳවා තිබූ රජයේ වෙබ් අඩවි රැසක්

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඊයේ රාත්‍රි බිඳ වැටීමට ලක්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිතායනයේ ( ICTA) සභාපති ඕෂධ සේනානායක මහතා සඳහන් කළේ,

මේ වනවිට එම වෙබ් අඩවි යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බවයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply