එංගලන්ත සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ ක්‍රීඩකයෝ එකඟ වෙති..

162
Ads by AOL

එළඹෙන එංගලන්ත සංචාරය සඳහා ගිවිසුමකට අනුව ක්‍රීඩා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් එකඟතාව පල කර තිබේ.

කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු එංගලන්ත සංචාරයෙන් පසු

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

සාකච්ඡා කිරීමේ එකඟතාවය මත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් මෙම එකඟතාවයට එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply