කබ්බා මීයක් කඩන්නෙ අත ලෙව කන්න නෙමෙයි. අවුරුදු 8 ටම ඇරියස්!

124
කබ්බා මීයක් කඩන්නෙ
Ads by AOL

කබ්බා මීයක් කඩන්නෙ අත ලෙව කන්න නෙමෙයි. අවුරුදු 8 ටම ඇරියස්!

මහබැංකුවේ මූූල්‍ය මණ්ඩලය මගින් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාගේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමට තීන්දු කිරීමත් සමග

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

වසර 8ක කාලයක් වෙනුවෙන් හිග විශ්‍රාම වැටුප ඒ මහතාට ලබා දීමට තීන්දු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම ධුරයෙන් ඉවත්ව යන වත්මන් මහබැංකු අධිපති ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතාටද ජීවිත කාලය ප්‍රරාවටම

විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමට තීන්දු වී ඇත.

ඒ මහතා මහබැංකු අධිපති ධූරයේ සිටියේ වසර 2ක කාලයක් පමණි.

කබ්රාල් මහතා විසින් කර තිබූ ඉල්ලීමකට අනුව මෙසේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමට නීයමිතව ඇත.

කබ්බා මීයක් කඩන්නෙ අත ලෙව කන්න නෙමෙයි. අවුරුදු 8 ටම ඇරියස්!

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply