කිරිපිටි හා බීජ ආනයනය වසර 2කින් නතර කරනවා.!

128
කිරිපිටි හා බීජ
Ads by AOL

කිරිපිටි හා බීජ ආනයනය වසර 2කින් නතර කරනවා.!

තව වසර දෙකක් ඇතුළත බීජ ආනයනය සහ පිටිකිරි  ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරන්නැයි

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

2024 වන විට රටට අවශ්‍ය බීජ රටේම නිපදවා ගැනීමටත්, කිරිපිටි ආනයනය නතර කර ජනතාව දියර කිරි සඳහා

හුරු කරවීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයිද අලුත්ගමගේ මහතා කීය.

බහුජාතික සමාගම්වල බලපෑම්වලට හසුනොවී  ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කෘෂිකර්ම  ඉලක්ක

සපුරා ගැනිමට කැපවී කටයුතු කළ යුතු බවද මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සඳහන් කළේය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සහ රාජ්‍ය  අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් සහ ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මෙි බව කීය.

කිරිපිටි හා බීජ ආනයනය වසර 2කින් නතර කරනවා.!

ගෑස් කිරිපිටි මිල වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව දුන්නෙ නැති නිසයි හිඟයක් ආවෙ

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply