කොතලාවල පනතට එරෙහිව සියළු සරසවි ආචාර්‍යවරු පෙළ ගැසෙති.

140
කොතලාවල විශ්ව විද්‍යාල
Ads by AOL

කොතලාවල විශ්ව විද්‍යාල පනතට එරෙහිව සියළු සරසවි ආචාර්‍යවරු පෙළ ගැසෙති.

ආණ්ඩුව සම්මත කිරීමට සූදානමින් සිටින කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

සියලු විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් එක් වී විරෝධය පෑමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ දින මෙම කෙටුම්පතට එරෙහිව ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සංගමය නිහඬ විරෝධයක නිරත වී තිබිණ.

ඊට මොරටුව, කොළඹ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගම්ද එක්ව ඇත.

මෙම කෙටුම්පත වෙනස් කිරීමට කටයුතු නොකළහොත් ලංකාවේ සියලුම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල එක්ව දැවැන්ත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට යොමුවීමට සූදානම් බවද සරසවි ආචාර්යවරු සදහන් කර සිටිති.

අගෝස්තු 03 වැනිදා මෙම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

සබැඳි : කොතලාවල පනතේ බරපතල අඩුපාඩුකම් තියෙනවා – GMOA

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply