ගැසට් එක එහෙම තිබ්බට රසායනික පොහොර ගෙන්වන්න බෑ

97
Ads by AOL

ගැසට් එක එහෙම තිබ්බට රසායනික පොහොර ගෙන්වන්න බෑ

පොහොර ආනයනය සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා නිකුත් කෙරුණු ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

විසින් නිකුත් කරන ලද විශෙෂ කරුණු පැහැදිලි කිරීම පහතින් දැක්වේ.

පොහොර සම්බන්ධ HS කේත ගැටළුවක් මත අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඒ ආකාරයෙන් නිකුත් කර ඇතත්

එමගින් කිසිසේත්ම මෙරටට රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට අවකාශයක් නොමැති බවයි එම අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

සුදුස්සන් සිටියදී සේල්ස් රෙෆ් කෙනෙකුට කෘෂිකර්ම ඇමැතිකම දීලා

ගැසට් එක එහෙම
Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply