ජනතාව කනකර උගස් තැබීමට දිගු පෝලිම් වල…

117
ජනතාව කනකර උගස්
Ads by AOL

ආණ්ඩු පක්ෂය පවසන ආර්ථිකයේ වර්ධනයේ අනුහසින් අද ජනතාව සිය කනකර උගස් තැබීමට දිගු පෝලිම් වල සිටින අයුරු අපට දැක ගත හැකි විය.

මාසයක පමණ කාලයක් පැවැති සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසුව අද ජනතාව සිය අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා නගර කරා පැමිණ සිටී.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

අද දිනයේ රට පුරා පිහිටි උකස් ගන්නා මධ්‍යස්ථානවල ද වැඩි වශයෙන් ජනතාව එක්ව සිටින බව අප වාර්තාකරුවන් කියා සිටිති.

ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග බිද වැටී ආර්ථිකය අසී අඩියකට වැටී ඇති නිසා රත්‍රං භාණ්ඩ උගස් තැබීමට වැඩිවශයෙන් පෙලඹී ඇති බව ආරථික විශේෂඥයන්ගේ මතයයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply