ජී.එල් අද ජිනීවා වලට උත්තර බදී…

116
ජී.එල් අද ජිනීවා වලට
Ads by AOL

ජී.එල් අද ජිනීවා වලට උත්තර බදී…

විදේශ අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද (14) දිනයේදී ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිය ඇමතීමට නියමිතය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මෙහිදී පීරිස් මහතා විසින් ඊයේ දින ජිනීවාහි මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස්වරිය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ චෝදනාවන්ට පිළිතුරු ලබා දෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply