තවත් විදේශීය ණය ගන්න මහ බැංකුවෙන් දිරිදීමක්…

83
තවත් විදේශීය ණය
Ads by AOL

මෙරට පෞද්ගලික අංශයට තවත් විදේශීය ණය ලබා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දිරිමත් කරන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

“පෞද්ගලික අංශය මගින් විදේශයන්ගෙන් ණය ලබාගැනීම දිරිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග” යනුවෙන් එම නිවේදනය පසුගිය 07 වනදා නිකුත් කොට තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මේ වන විට අප රට විශාල දේශීය හා විදේශීය ණය උගුලක සිරවී සිටින පසුබිමක මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබීම බරපතළ තත්වයකි. මේ වන විටත් රජය ලබාගෙන තිබෙන මුළු විදේශීය ණය ප‍්‍රමාණය විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම ණයවලින් වැඩි ප‍්‍රමාණයක් සහනදායී නොවන වාණිජ ණය වශයෙන් පවතී. එසේ තිබියදී මෙරට පෞද්ගලික අංශය ද විශාල වශයෙන් විදේශීය ණය ගැනීමට මහ බැංකුව විසින් යොමුකරවා ඇත.

2020 වර්ෂය අවසන් වන විට මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව රජයේ මුළු විදේශීය ණය ප‍්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 28,187ක් වී තිබිණි. එසේම පෞද්ගලික අංශයෙන් ලබාගෙන තිබුණ මුළු ණය ප‍්‍රමාණය දළ වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 21,000 ඉක්මවා තිබිණි. රජය සහ පෞද්ගලික අංශය විසින් ලබාගෙන තිබූ ණය නිසා ශ්‍රී ලංකාව විදේශයන්ට දළ වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 49,212ක මුළු ණය ප‍්‍රමාණයකට යටවී තිබිණි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply