මාලදිවයිනට වැලි අපනයනය කළ කතාව ඇත්ත බව භූ විද්‍යා කාර්යංශය පිළිගනී.

145
මාලදිවයිනට වැලි අපනයනය
Ads by AOL

මාලදිවයිනට වැලි අපනයනය කළ කතාව ඇත්ත බව භූ විද්‍යා කාර්යංශය පිළිගනී.

මාලදිවයිනේ දූපතක් ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු වැලි අපනයනය කර ඇති බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළවීම සම්බන්ධයෙන්

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

භූ විද්‍යා සහ පතල් කැණීම් කාර්යංශය පැහැදිලි කිරීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. .

ඊයේ (13) නිකුත් කර තිබෙන එම නිවේදනයට අනුව මුහුදු වැලි අපනයනය කිරීම සම්බන්ධ එම ප්‍රවෘත්තිය

ප්‍රතික්ෂේප නොකර පැහැදිලි කිරීමක් කර ඇත.

එම පැහැදිලි කිරීමේ සඳහන් කර තිබෙන්නේ මාලදිවයින තුළ ඉදිකිරීම්වල නිරතව සිටින ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් අවස්ථා ගණනාවකදී වැලි කියුබ් 8ක් පමණ ගෙන ගොස් ඇති බවය.

buue

මාලදිවයිනට වැලි අපනයනය කළ කතාව ඇත්ත බව භූ විද්‍යා කාර්යංශය පිළිගනී.

මාලදිවයිනට වැලි පැටෙව්ව කතාව ඇත්ත නම් අස්වෙනවා!

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply