වගකීම බාරගනිමින් ලොහාන් ඉල්ලා අස්වෙයි..

143
වගකීම බාරගනිමින්
Ads by AOL

වගකීම බාරගනිමින් ලොහාන් ඉල්ලා අස්වෙයි..

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනගාර වල සිදූ වූ සිද්ධින්වලට වගකීම බාරගනිමින් බන්ධනාගාර කළමනාකරණ

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය  ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පිළිගනු ලැබීය. 

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply