වෝහාරික විගණනයේදී කරුණු හෙළිකල මහ බැංකු නිලධාරින්ට බැටේ දෙන්න ගෝටා කබ්බා සූදානමින්!

209
වෝහාරික විගණනයේදී
Ads by AOL

වෝහාරික විගණනයේදී කරුණු හෙළිකල මහ බැංකු නිලධාරින්ට බැටේ දෙන්න ගෝටා සහ කබ්බා සූදානමින්!

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති වශයෙන් පත්කිරීම තුළින් එම බැංකුවේ සිටින ඉහලම වෘත්තිකයන්ට දැඩි අනතුරක් එල්ල වී ඇති බව අනාවරණය වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් මත ඔවුන් වෙත මෙම අනතුර නිර්මාණය වී ඇත.

බැඳුම්කර වෝහාරික පරීක්ෂණ සඳහා කරුණු ඉදිරිපත් කළ වෘත්තිකයන් සහ ජනාධිපතිගේ දැඩි ප්‍රහාරයට ලක් වූ වෘත්තිකයන් මේ අතර සිටින බව හෙළිවේ.

බැඳුම්කර වංචා සම්බන්ධයෙන් වෝහාරික පරීක්ෂණයේදී 2007 සිට අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යටතේ මහ බැංකු බැඳුම්කර

සහ ඒ ආශ්‍රිත මූල්‍යමය අපරාධ මෙන්ම බරපතළ මූල්‍ය විනය කඩ කිරීම් රැසක් හෙළිවී තිබේ.

මෙම කරුණු හෙළි විගණනයේදී හෙළිකළ වෘත්තිකයන්ගෙන් කබ්රාල් පලිගැනීමක් කරනු ඇති බවට විශාල සැකයක් මතුවී ඇත.

එමෙන් ම ජනාධිපතිගේ නියෝග මත අසීමිතව මුදල් පොම්ප කිරීමට එකඟ නොවූ මහ බැංකු වෘත්තිකයන් ද මෙම තත්ත්වයට මුහුණ දී සිටිති.

2020 ජුනි 16 වෙනි දින ජනාධිපති ප්‍රසිද්ධියේ ම මෙම වෘත්තිකයන්ට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට පෙර ජනාධිපති අනුගමනය කළ මෙම ක්‍රියා පිළිවෙත කබ්රාල් ද පූර්වාදර්ශයක් කර ගනු ඇති බව අනුමාන කෙරේ.

කබ්බා මීයක් කඩන්නෙ අත ලෙව කන්න නෙමෙයි. අවුරුදු 8 ටම ඇරියස්!

වෝහාරික විගණනයේදී කරුණු හෙළිකල මහ බැංකු නිලධාරින්ට බැටේ දෙන්න ගෝටා සහ කබ්බා සූදානමින්!

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply